Mapfalin an alan hana mapfaha

Downloads: 

Maphod ta chinakngan ju hitay kopian chi Reading Materials.  Hana nitto ay tay ja hana Hudhud ja trilingual lesson.  Hato trilingual lesson ja ma-usar para hana ung-ungungnga. Mahhun an nitula' hi Hapit an ini'illan got ni unga hot ma-awatan na hini na-istorya, ja unot nitula' hi Tagalog ja English. (amat ay tay storya an: Hini Aho, Ang Aso, The Dog).

Mapfalin an pfahaom hato ay tay an kopia ja mapfalin khu an alam.

Humans.jpg